Pas op met freelance-overeenkomsten

INTERNATIONAL BUSINESS LAW

Pas op met freelance-overeenkomsten

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de bedoelingen van partijen niet van belang zijn bij de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Of er sprake is van een arbeidsrelatie moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld aan de hand van de rechten en verplichtingen die partijen overeen zijn gekomen. De rechten en plichten die zijn vastgelegd in een freelance-overeenkomst en de gedragingen aan de hand daarvan, bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Of het dus tussen partijen de bedoeling was om een freelance-relatie te hebben, is niet relevant:


3.2.2. Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.


3.2.3. De hiervoor in 3.2.2 bedoelde kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de – daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).

Bron: Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

Pas dus op met het zelf-fabriceren van overeenkomsten. Het kan goed zijn dat u onbedoeld een arbeidsovereenkomst in elkaar heeft gezet. Ook de feitelijke gedragingen tussen de contractanten is van belang. Een gezagsverhouding kan makkelijk door de rechter worden aangenomen. Het is daarom van belang om bij twijfel de overeenkomst te laten nakijken door een deskundige op het gebied van het arbeidsrecht. Een overzicht van deskundigen is te vinden via het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten onder het rechtsgebied arbeidsrecht.